Νέα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Τι πρέπει να ξέρετε πριν μεταφέρετε τον αριθμό σας σε νέο δίκτυο τηλεφωνίας

Τι πρέπει να ξέρετε πριν μεταφέρετε τον αριθμό σας σε νέο δίκτυο τηλεφωνίας
  (Φωτογραφία:  Reuters )
Η αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή για τις επικοινωνίας στην Ελλάδα έθεσε σε ισχύ νέους κανόνες για την λεγόμενη φορητότητα των τηλεφωνικών αριθμών -σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Δείτε τι πρέπει να προσέξετε πριν υποβάλλετε αίτημα για φορητότητα στο δίκτυο νέου παρόχου (πιθανό κόστος αποσύνδεσης από τον υφιστάμενο πάροχο ή/και νέας σύνδεσης από τον νέο πάροχο), πόσο θα περιμένετε, πόσο μπορεί να διακοπεί η τηλεφωνική σας σύνδεση και πότε μπορείτε να απαιτήσετε αποζημίωση για καθυστέρηση.

Η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε τις νέες ρυθμίσεις για τη φορητότητα αριθμών, κάνοντας λόγο για προώθηση της διαφάνειας, της ταχύτητας και για αποτελεσματικότερο έλεγχο της διαδικασίας από τους ίδιους τους συνδρομητές, παραπέμποντας σε πιθανόν αθέμιτες πρακτικές που υφίστανται ως τώρα. Η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και η τόνωση του ανταγωνισμού στην αγορά τηλεφωνίας έχουν προτεραιότητα, σημειώνει η Αρχή.

Τι ακριβώς είναι η φορητότητα

Η Φορητότητα Αριθμών είναι η δυνατότητα που έχει κάθε συνδρομητής να διατηρεί τον τηλεφωνικό αριθμό του όταν αλλάζει πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η υπηρεσία Φορητότητας Αριθμών αφορά στη διατήρηση του γεωγραφικού αριθμού εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, όπως αυτή αντιστοιχεί σε έναν Εθνικό Κωδικό Προορισμού (π.χ. 210, 211, 2310). Φυσικά, σε αριθμούς κινητής τηλεφωνίας (και γενικότερα μη γεωγραφικούς αριθμούς) δεν υφίσταται αυτός ο περιορισμός.

Ο συνδρομητής μπορεί να μεταφέρει τον αριθμό του σε διαφορετικό δίκτυο όσο συχνά θέλει, χωρίς κάποιον περιορισμό. Επίσης, ο συνδρομητής έχει δικαίωμα φορητότητας αριθμού ακόμη και αν συνδέεται με τον πάροχο με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό δεν περιορίζει στο ελάχιστο τις υποχρεώσεις του συνδρομητή που απορρέουν από τη σύμβασή του με τον πάροχο που εγκαταλείπει (πάροχο Δότη), όπως για παράδειγμα η υποχρέωση καταβολής τελών αποσύνδεσης πριν την λήξη του συμβολαίου.

Κοστίζει η φορητότητα; Μπορεί, εμμέσως να κοστίζει

Η ΕΕΤΤ δεν έχει ορίσει κάποιο «τέλος φορητότητας αριθμών» που επιβάλλεται στους συνδρομητές για τη φορητότητα των αριθμών τους. Δύναται όμως να επιβληθεί «τέλος φορητότητας αριθμών» από τον νέο πάροχο προς το δίκτυό του, με βάση την εμπορική πολιτική του (ο υφιστάμενος πάροχος δεν έχει δικαίωμα να επιβάλει τέλος για τη φορητότητα των αριθμών). Ωστόσο, η σημερινή πρακτική των εταιρειών είναι η φορητότητα να γίνεται δωρεάν -εξάλλου, κάτι τέτοιο θα αποτελούσε αντικίνητρο για αλλαγή παρόχου.

Από την άλλη, οι πάροχοι έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν «τέλος ενεργοποίησης/σύνδεσης» για την ενεργοποίηση των νέων συνδέσεων στα δίκτυά τους. Σε κάθε περίπτωση, οι συνδρομητές μπορούν να ενημερώνονται από τον νέο πάροχο πριν την υποβολή της αίτησης φορητότητας για το ύψος του τέλους φορητότητας (εάν υπάρχει) και το ύψος του τέλους ενεργοποίησης/σύνδεσης που θα χρεωθούν.

Χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος φορητότητας

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ΕΕΤΤ που τέθηκαν ήδη σε ισχύ:
 • επιταχύνεται ο χρόνος εξέτασης και υλοποίησης των αιτημάτων για φορητότητα

Ο νέος πάροχος οφείλει να προωθήσει την αίτηση φορητότητας του συνδρομητή στον υφιστάμενο πάροχο εντός το πολύ μίας εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της από το συνδρομητή. Ο πάροχος Δότης οφείλει εντός 6 εργάσιμων ωρών από την λήψη της αίτησης φορητότητας αριθμού να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αίτηση. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, η μεταφορά του αριθμού πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την αποδοχή. Επομένως, ο συνολικός χρόνος διεκπεραίωσης της μεταφοράς του αριθμού δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία που ο συνδρομητής υπέβαλε την αίτηση φορητότητας στον πάροχο Δέκτη.

Σε περίπτωση φορητότητας σταθερής τηλεφωνίας, που συνοδεύεται από αίτηση πλήρους αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου (σύνδεση σε νέο δίκτυο τηλεφωνίας) η μεταφορά του (των) αριθμού(ών) διεκπεραιώνεται την ημέρα παράδοσης του πλήρους αποδεσμοποίητου τοπικού βρόχου.

Ο χρόνος μεταφοράς μπορεί να παραταθεί λόγω καθυστέρησης η οποία οφείλεται στο συνδρομητή, όπως για παράδειγμα λόγω υποβολής από το συνδρομητή αιτήματος ενεργοποίησης του αριθμού του στον πάροχο Δέκτη σε ημερομηνία διαφορετική από την ημερομηνία που απορρέει από την παραπάνω προθεσμία ή λόγω καθυστερημένης λήψης από το συνδρομητή της κάρτας SIM (στην κινητή τηλεφωνία).

Ο μέγιστος χρόνος διακοπής υπηρεσίας κατά τη διαδικασία μεταφοράς του αριθμού ισούται με 2 ώρες.

Γιατί μπορεί να απορριφθεί η αίτησή σας

 • περιορίζονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης

Ο υφιστάμενος πάροχος (Δότης) οφείλει να απορρίψει την αίτηση φορητότητας αριθμού μόνο:
- Εάν ο Α.Φ.Μ. ή ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ή Διαβατηρίου της αίτησης είναι διαφορετικός σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει ο πάροχος Δότης στην κατοχή του.
- Εάν ο αριθμός (ή οι αριθμοί) για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση είναι μη ενεργός
- Εάν ο αριθμός (ή οι αριθμοί) για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση ανήκει σε άλλον συνδρομητή.
- Στην περίπτωση μεταφοράς ομάδας συνεχόμενων αριθμών, όταν η ομάδα δεν έχει συγκεκριμένο μέγεθος

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης φορητότητας του αριθμού ενός συνδρομητή ο πάροχος Δέκτης οφείλει να ενημερώσει τον συνδρομητή για τους λόγους απόρριψης της αίτησης του και να τον πληροφορήσει για τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί για την επιτυχή διεκπεραίωση της αίτησής του.

 • επιβεβαιώνεται από τον πάροχο η υποβολή όλων των αιτήσεων φορητότητας και των αιτήσεων ακύρωσης του συνδρομητή
 • καθορίζεται διαδικασία αποζημίωσης για καθυστέρηση μεταφοράς και καταχρηστική μεταφορά αριθμών.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φορητότητα αριθμών βρίσκονται στο http://www.eett.gr ή στο ειδικό website www.foritotita.gr, στο οποίο σας παραπέμπουμε για τυχόν επικαιροποίηση των πληροφοριών.

Πόσο χρεώνομαι για μια κλήση στο δίκτυο άλλου παρόχου;

Με τη φορητότητα, τα πρώτα ψηφία του τηλεφωνικού αριθμού δεν δηλώνουν πλέον την εταιρεία (πάροχο) που ανήκει ο καλούμενος. Ως αποτέλεσμα,  ο συνδρομητής δεν δύναται να γνωρίζει αν καλεί αριθμό που ανήκει στο ίδιο ή σε άλλο δίκτυο, ώστε να εκτιμήσει την αντίστοιχη χρέωση. Με την ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΤ στο foritotita.gr, «Βρείτε τον πάροχο ενός αριθμού», οι συνδρομητές μπορούν να ενημερωθούν εάν η κλήση που θα πραγματοποιήσουν είναι εντός ή εκτός δικτύου του παρόχου τους και κατά συνέπεια να εκτιμήσουν τη σχετική χρέωση, ανάλογα με το οικονομικό πρόγραμμα που διαθέτουν.

Ποιος με χρεώνει;

Εκτός από τη διαφάνεια της χρέωσης, η γνώση του παρόχου στον οποίο ανήκει ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως π.χ. στην περίπτωση υποβολής ενός παραπόνου για αριθμό υψηλής χρέωσης στην εταιρεία που διαθέτει τον αριθμό.

Tag: υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης

Η ΕΕΤΤ δηλώνει πως θα συνεχίσει να επικεντρώνει τις δράσεις της με σκοπό τη διαφάνεια στις σχέσεις των συνδρομητών με τους παρόχους, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παρόχων, και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

In.gr ΤεχνολογίαΕΕΤΤ

Συμβουλές:  Περισσότερες ειδήσεις

Τα σχόλιά σας

 •  

  Μαλακίες!

  Μαλακίες, δούλεψα cosmote και vodafone καμία εταιρία δεν σου κάνει μήνυση έχουν νοικιάσει απλά ονόματα και ΑΦΜ δικηγόρων ώστε να τρομάζουν τον κόσμο ποτέ καμία εταιρία δεν προχώρησε σε μήνυση κατά κάποιου πελάτη γιατί πολύ απλά ο νόμος λέει απ'το 2001 πως κανένας πελάτης δεν υποχρεούται να πληρώσει κανένα πρόστιμο σε περίπτωση αλλαγής εταιρίας κινητής ή σταθερής (φορητότητα). Απλά φέυγεις και τους κλάνεις κανονικότατα δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα. Επιλέγεις να αφήσεις υπόλοιπο σε μία ιδιωτική εταιρία πάνω στο ΑΦΜ σου, ούτε στην φορολογική σου δήλωση μπορούν να χωθούν ούτε τίποτα. Διαβάστε τον νόμο σε αυτή την χώρα, η άγνοια συμβαδίζει και με την ηλιθιότητα σε αυτόν τον λαό. #0005

  Απαντήσεις: 4 | Εμφάνιση όλων 

  •  

   και εγώ θέλω να διακόψω το συμβόλαιο στην cosmote και μου λένε δεν γίνεται γιατί έχετε κάνει συμβόλαιο για 2 χρόνια. θέλω να παω σε αλλη εταιρεία και να διακοψω απο αυτους αλλα μου είπανε ότι θα πληρώσω κανονικά μεχρι λήξης του συμβολαίου #0001

  •  

   μπορειτε να μου γραψετε τον νομο , γιατι μου ζητουν 120 ευρω για αθετηση συμβολαιου, έχοντας μαλιστα κανει αιτηση ακυρωσης υπαναχωρησης 4 ημερολογιακες ημερες πριν την ενεργοποιηση. #0002

  •  

   Αυτό είναι σίγουρο? Έχω 18 μηνο συμβόλαιο με την cosmote το οποίο λήγει το Νοέμβρη. Έχω έκπτωση παγίου 15 ευρώ το μήνα, και σημερα που έκανα αίτηση φορητότητας για να πάω στη wind με πήραν και μου είπαν οτι πρέπει να πληρώσω 285 ευρώ για αποπληρωμή της έκπτωσης που είχα επειδη το κόβω 6 μηνες πριν την λήξει κ οτι αυτό λέει το συμβολαίο μου. Το οτι καθε μήνα αντί για 60 που ήταν το πάγιο μου, εγω πλήρωνα 100, δεν εχει σημασία. Πρέπει να το πληρώσω ή να τους γράψω και να πάω στη wind? #0003

  •  

   Σε ποιό πρόστιμο αναφέρεσαι? Στο ποσό που πρέπει να πληρώσεις αν διακόψεις το 18μηνο π.χ συμβόλαιό σου στους 12 μήνες? Γιατί δε νομίζω ότι υποχρεούσαι βάσει συμβολαίου να πληρώσεις το μέρος επιδότησης ή την έκπτωση παγίου που έχεις πάρει για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος σου. #0004

 •  

  Υπέρογκος λογαριασμός

  Έχω τώρα 4μήνες συμβόλαιο σε εταιρία,με σταθερό Ιντερνετ στα 24mbps (300' δώρο προς την νούμερα τις εταιρίας 300' προς όλα τα κινητά και απεριόριστο σταθερά).Όλες οι εταιρίες τα ίδια δίνουν πάνω-κάτω ,όπως το κόστος.Σε εμένα είναι 23€/μήνα.Βασικά ήθελα μόνο Ιντερνετ,αλλά είπα να υπάρχει σταθερό και για την γιαγιά μου.Τον περασμένο μήνα,ενω της εξήγησα,μίλησε αρκετά σε "άλλα" κινητά και περίμενα να έρθει λίγο ανεβασμένος ο λογαριασμός.Αυτό που ήρθε είναι βόμβα,κοντά 300€!!Δεν ξέρω τι να κάνω.Αδυνατώ να τα πληρώσω μαζεμένα,άνεργη είμαι.Περιμένω απάντηση αναλυτικό.Ρώτησα αν γίνεται να μπούν στο πάγιο και είπαν όχι!Μπορώ να αλλάξω πάροχο?Αν κ δεν θέλω,ποια λύση έχω,αφού δέχομαι να ξεπληρώσω? #0007

  Απαντήσεις: 1 | Εμφάνιση όλων 

Πείτε την άποψή σας έως 700 χαρακτήρες με κενά (spaces)

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά

 

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το in.gr δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται. Αν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση, μπορείτε να την καταγράψετε στην δικτυακή σελίδα: support.in.gr

Θέματα: